www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

2. Inför läsa-räkna-skriva-garanti

 

Det är skolans ansvar att varje elev tillgodogör sig kunskap och når de grundläggande målen. Det är viktigt att inte komma efter under de första åren i skolan, för att kunna tillgodogöra sig utbildningen under resten av grundskolan.

 

Den garanti vi vill införa innebär att varje elev ska garanteras att få allt stöd som behövs för att nå kunskapsmålen och kunna läsa, räkna och skriva i årskurs 3. De kunskapskontroller som Folkpartiet och Alliansregeringen möjliggjort, är en förutsättning för att garantera att eleverna når målen.
  

Elever med särskilda svårigheter i svenska och matematik ska få rätt till extra undervisning och, vid behov, ett individuellt schema med tillgång till speciallärare, läxläsningshjälp, extralektioner på eftermiddagar eller helger samt sommarkurser om så behövs.

 

Genom hela skolgången är individuell uppföljning, utvärdering och dialog mellan elever och deras föräldrar och lärarna viktigt för att varje elev ska utvecklas enligt sin förmåga.

 

Vi vill

  • Införa en ”Läsa-räkna-skriva-garanti” som innebär att varje elev i årskurs 3 ska nå kunskapsmålen.

 

Vi har gjort

  • Den nya skollagen, som nyligen infördes och som har initierats av Folkpartiet, innebär att kravet på skolorna att eleverna ska uppnå sina kunskapsmål har ökat rejält. Betyg ges nu i årskurs sex, vilket är betydligt lägre än tidigare och de nationella proven görs redan i årskurs tre. För varje elev upprättas varje år en individuell utvecklingsplan (IUP) . Planen ska göras i samverkan mellan skolan, eleven och föräldrarna och ska utvärderas kontinuerligt. Om eleven inte uppnår målen ska en åtgärdsplan upprättas om hur kunskapsmålen ska uppnås och vilka stödinsatser som ska sättas in.

  • I alla Solnas skolor erbjuds läxläsningshjälp och i högstadierna organiseras lovskolor vid behov för att eleverna ska uppnå behörighet till gymnasiet. Läxläsningshjälpen har i flera fall bedrivits av frivilligorganisationer, men under 2014 kommer riksdagen, på Folkpartiets initiativ, att skärpa kraven och delvis finansiera kommunernas läxhjälp och lovskolor.

  • Alla sexåringar som börjar förskoleklass i Solna stads skolor testas i en screening för att bedöma elevernas språkutveckling och läsförståelse. Med detta resultat som grund kan skolan möta varje elev på den nivå de befinner sig och tidigt ge riktade stödinsatser till de elever som behöver det.

 

 

 

 

 

"Tillskriv aldrig oturen det som lätt kan beskrivas som inkompetens."

 

Napoleon Bonaparte, kejsare