www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

8. Skolans tydliga värdegrund

 

Vardagen i skolan ska vara trygg och öppen för alla elever. Alla barn har rätt att gå till skolan eller förskolan med glädje. Var och en ska bemötas med respekt för sin person.

 

Alla skolor ska ha väl fungerande likabehandlingsplaner. Arbetet mot mobbning, diskriminering och trakasserier ska vara högt prioriterat på skolorna. Det är ett viktigt ansvar för varje vuxen i skolan och ytterst för skolledningar att aktivt verka för att förebygga mobbning och trakasserier.

 

Varken pojkar eller flickor får begränsas av förlegade attityder kopplade till kön. Det är därför bland annat viktigt att granska resultat i skolan utifrån jämställdhetsperspektiv, exempelvis om flickor och pojkar når kunskapsmålen i lika hög grad samt hur valen för fortsatta studier ser ut.

 

Vi vill

  • All personal som arbetar med barn och ungdomar i skolan ska genomgå återkommande jämställdhetsutbildning så att flickor och pojkar behandlas på lika villkor.
  • Jämn könsfördelning bland personalen och i de olika personalkategorierna ska eftersträvas.
  • Förebyggande antimobbningsprogram ska finnas på varje skola. De ska bygga på vetenskapligt grundade metoder.
  • Garantera en god skolhälsovård med tillgång till kuratorer, psykologer och övrig vårdpersonal.

 

Vi har gjort

  • I det ständigt återkommande kvalitetsarbetet granskas skolornas värdegrundsarbete. Alla skolor i Solna har ett program mot mobbning och kränkande behandling. Rektor ansvarar för att dessa är uppdaterade och aktuella och ansvaret har blivit tydligare i och med den nya skollagen som folkpartiet har tagit initiativet till.
  • Eleverna deltar i flera medinflytandeprojekt såsom att följa det nya skolbygget i Ulriksdal, kartlägga sin skolväg eller designa utformningen av den egna skolgården.
  • Den senaste lönekartläggningen visar att lönerna i Solna stad är jämställda. De ökade lönerna och de nya karriärvägarna för lärare, som Folkpartiet har initierat, innebär att alltfler, både män och kvinnor, nu söker sig till läraryrket.
  • Skolhälsovården är väl utbyggd i Solna med kurator, psykolog och vårdpersonal.

 

 

 

 

 

"Utbildning är nationens billigaste försvar."

 

Edmund Burke, filosof