www.rustasolnasskolor.nu administreras av Folkpartiet Liberalerna i Solna

 

Framtiden börjar i klassrummet

 

Folkpartiet Liberalerna vill höja kvaliteten i Solnas skolor.

 

Kunskap är nyckeln till personlig frihet.

 

Kunskap stärker Sverige som nation.

 

Alla som går ut från en av Solnas skolor ska möta samhället rustade med goda kunskaper för livet.

 

 

 

10. Fritidsklubbar för alla

 

Många barn spenderar mycket tid i den kommunala fritidsverksamheten, som därför måste hålla en hög kvalitet och ledas av kunnig personal. Fritids finns för alla elever i årskurs 0-3. Solna erbjuder utöver det även Fritidsklubbar för alla elever i årskurs 4-6.

 

Vi vill

  • Fritidsledare och annan personal inom fritidsverksamheten ska vara utbildad för sina uppgifter.

 

Vi har gjort

  • Solna erbjuder alla barn i åk 4-5 inskriven fritidsklubbsplats, barn i åk 6 erbjuds öppen verksamhet. Alla barn i åk 4-6 erbjuds inskriven verksamhet under alla skollov.

 

  • Under 2013 påbörjades ett kvalitetsarbete som leds genom det stadsövergripande nätverket för fritidshemspersonal. Kvalitetsarbetet syftar till att tydliggöra fritidshemmets uppdrag i relation till de nationell a målen i läroplanen och skolans prioriterade målområden inom det systematiska Kvalitetsarbetet.

 

 

 

 

 

 

 

"En mästare kan säga vad som väntas av dig, men en lärare kan väcka dina egna förväntningar."

 

Patricia Neal, skådespelare